ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง สังกัด โรงเรียนเ [ 8 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ/ชำ [ 31 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ตำแหน่ง ภารโรง สังกัด โ [ 23 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 131 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ [ 19 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ [ 19 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่างท่อระบายน้ำ บ. [ 19 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำ [ 18 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 69 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 55 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนัก [ 5 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 316 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. [ 27 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E [ 27 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
งบดุลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลกลางเ [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 27 
ประกาศ เทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส [ 14 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 31 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 34 
เทศบาลตำบลกลางเวียงได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ [ 6 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 38 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) [ 6 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
ผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.กลางเวียง ประจำปี ๒๕๖๑ [ 6 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 38 
ประกาศ !! รับสมัครเข้าโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาเทศบาลตำบลกลางเวียง [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการบูรณซ่อมสร้างถนนลาดยางในความรับผิดชอบของ อบจ.น่า [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 33 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 41 
 
 
 
บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 10 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 0  
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2560 [ 8 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
ประมวลจริยธรรมคุณธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 94  ตอบ 0  
ตลาดสีเขียวด่วน (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 500  ตอบ 1  
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (24 มิ.ย. 2559)    อ่าน 290  ตอบ 0  
 
 
 
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา กศ. มท 0816.4/ว2449  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว2376 [ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปรับปรุง] [แบบสอบถาม]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว19  [ 9 ส.ค. 2561 ]
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2425 [เอกสารแนบ]  [ 9 ส.ค. 2561 ]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2431  [ 9 ส.ค. 2561 ]
หารือการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/1224  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/10781, 10782, 10783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว2422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4427 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2424  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2423  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.5/ว2397  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ (งานก่อสร้าง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2421  [ 7 ส.ค. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว83  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว82  [ 7 ส.ค. 2561 ]
 
 
 
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2561 ]     
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน [ 10 ส.ค. 2561 ]     
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2561 ]     
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ [ 9 ส.ค. 2561 ]     
เชิญประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดฯ [ 9 ส.ค. 2561 ]     
ขอความร่วมมือสืบสานแนวพระราชดำริขยายผลหลักสูตรการอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย [ 9 ส.ค. 2561 ]     
การตืดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ Citizen Feedback [ 9 ส.ค. 2561 ]     
แจ้ง อปท.ทวงใบเสร็จรับเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ [ 9 ส.ค. 2561 ]     
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ GEOTHAI 2018 [ 9 ส.ค. 2561 ]     
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่มีจิตศรัทราขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]     
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]     
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก เพิ่มเติม [ 9 ส.ค. 2561 ]     
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัวดิการสังคม แ [ 9 ส.ค. 2561 ]     
แจ้งแนววิจัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณ๊การซ [ 9 ส.ค. 2561 ]     
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 [ 9 ส.ค. 2561 ]     
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน แจ้งอำเภอเมืองน่ [ 9 ส.ค. 2561 ]     
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วมร่วม [ 9 ส.ค. 2561 ]     
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]     
การจัดการแข่งกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 256 [ 9 ส.ค. 2561 ]     
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]     
 


การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา [ 11 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
 


 
ศูนย์วิปัสสนาสุญญตวิโมก
  
แหนมหมู
  
 
  ท่านด้องการให้ เทศบาลตำบลกลางเวียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
   
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
;