ประกาศ เทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส [ 14 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
เทศบาลตำบลกลางเวียงได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ [ 6 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
ผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.กลางเวียง ประจำปี ๒๕๖๑ [ 6 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
ประกาศ !! รับสมัครเข้าโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาเทศบาลตำบลกลางเวียง [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการบูรณซ่อมสร้างถนนลาดยางในความรับผิดชอบของ อบจ.น่า [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 20 
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ [ 23 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 25 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 32 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 30 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 [ 19 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 24 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ, [ 24 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านดอ [ 24 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบต่อเติมประปาหมู [ 20 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 57 
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด ประจำปี 2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 60 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 23 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 53 
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้ [ 29 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงระบบป [ 29 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู [ 29 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 21 
 
 
 
ประมวลจริยธรรมคุณธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 4  
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 10  
กฎหมายใหม่ 36.1 : 9 ข้อระวังภัย คนใช้โซเชียล [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 มิ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0  
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 68  ตอบ 0  
ตลาดสีเขียวด่วน (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 481  ตอบ 1  
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี กศ. มท 0816.4/ว1776  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1718  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1783  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1782  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย กค. มท 0803.3/ว1784  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1747  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1745  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย สน.คท. มท 0808.2/ว1746  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ) Miracle of the First 1,000 Days : Maternal & Child Nutrition, Growth and Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1765  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) สล. มท 0801.2/ว1728  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/7363-7380 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1735 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1734 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว1730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1729  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1732  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1731  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดน่านสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
แจ้งให้สำรวจข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์ก [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development Scho [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ info [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไ [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจ [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏ [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
การดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]     
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติม  [ 12 มิ.ย. 2561 ]     
การให้ยืมวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]   
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลลากและดินโคลนถล่มปี 2561  [ 11 มิ.ย. 2561 ]   
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร รักษ์ป่าน่าน โครงการ อนุรักษ์ป่าน่าน จากห้องเรียน  [ 11 มิ.ย. 2561 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
 


การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา [ 11 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
 


 
ศูนย์วิปัสสนาสุญญตวิโมก
  
แหนมหมู
  
 
  ท่านด้องการให้ เทศบาลตำบลกลางเวียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
   
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
;