แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ส.ค. 2561 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  [ 10 ส.ค. 2561 ]    
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2561 ]    
 
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  [ 9 ส.ค. 2561 ]    
 
เชิญประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดฯ  [ 9 ส.ค. 2561 ]    
 
ขอความร่วมมือสืบสานแนวพระราชดำริขยายผลหลักสูตรการอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย  [ 9 ส.ค. 2561 ]    
 
การตืดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ Citizen Feedback  [ 9 ส.ค. 2561 ]    
 
แจ้ง อปท.ทวงใบเสร็จรับเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ  [ 9 ส.ค. 2561 ]    
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ GEOTHAI 2018  [ 9 ส.ค. 2561 ]    
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่มีจิตศรัทราขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561  [ 9 ส.ค. 2561 ]    
 
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  [ 9 ส.ค. 2561 ]    
 
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก เพิ่มเติม  [ 9 ส.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 425
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player