ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัฒกรร  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส แจ้งอำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเทศบาลเมืองน่าน  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 446
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player